INICI

HORARIS

IMATGES

RESULTATS

slide01.jpgslide03.jpgslidenou.jpg

NORMATIVA DE RÈGIM INTERN

TÍTOL 1: Disposicions Generals i d’Organització

Article 1: El principal objectiu de la Unió de Futbol Base Jàbac i Terrassa és la formació de jugadors/es per a que puguin créixer com a futbolistes i adquireixin les nocions bàsiques i avançades d’aquest esport, així com inculcar-los valors de
companyonia, disciplina i respecte.

Article 2: El club consta de sis categories: prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil.

Article 3: A nivell jeràrquic, el club consta de la següent estructura:

- President
- Director Esportiu
- Coordinadors
- Tècnics
- Entrenadors i delegats
- Fisioterapeutes
- Preparadors físics
- Entrenadors específics de porters
- Estructura administrativa, comptable, i de logística.
- Encarregats de camp

Article 4: La persona que realitza les funcions d’enllaç entre el jugador/a i el club és l’entrenador.

  • Article 4.1: L’entrenador és el màxim responsable de l’equip, i té la responsabilitat de formar els seus jugadors/es a nivell tècnic, tàctic i físic, així com de formar-los en els valors del companyonia, la disciplina i el respecte. 
  • Article 4.2: L’entrenador mantindrà sempre una actitud cívica i de respecte cap als seus jugadors/es. 
  • Article 4.3: L’entrenador té la obligació de presentar-se a l’hora puntual als entrenaments i partits. 
  • Article 5: En cas d’activitats extraesportives, el club ho comunicarà amb el suficient temps d’antelació als jugadors/es i als pares o tutors. 


TÍTOL 2: Normes per als jugadors

Article 1: Tots els jugadors es presentaran puntuals als entrenaments i/o partits, tant a casa com en camp contrari. En cas d’absència o retards ho comunicaran sens falta als seus entrenadors. Les absències o retards injustificats constitueixen una falta lleu, en tant que suposen un problema a nivell organitzatiu per a l’entrenador i per a la resta de companys/es d’equip.

Article 2: Durant els entrenaments i els partits, els jugadors/es vestiran l’equipament del club. De la mateixa manera, també el vestiran en els desplaçaments, i es presentaran als partits amb l’equipació de passeig.

Article 3: És necessari vestir la roba del club totalment neta i en bon estat, i queda prohibit estampar-hi escuts, lletres o altres anagrames que no siguin els propis de l’entitat.

Article 4: Durant els entrenaments i els partits, no s’admet cap tipus de complement (arracades, piercings, braçalets, gorres, etc).

Article 5: Els jugadors/es es dutxaran sempre després de cada entrenament i partit, i portaran els estris d’higiene personal necessaris per a poder-ho fer.

Article 6: En cas de desplaçament organitzat en autocar, el jugador/a està obligat a realitzar el viatge amb tots els seus companys, sempre acompanyats del seu entrenador i delegat. Poden existir excepcions, sempre i quan es tracti de causes
justificades i l’entrenador dongui el seu permís per a que un jugador no viatgi en autocar.

Article 7: Els jugadors/es respectaran en tot moment l’equipament i les instal·lacions del club i de les entitats que es visitin, fent-ne sempre un bon ús. Les despeses per reparar els desperfectes ocasionats a les instal·lacions aniran a càrrec de la persona que les ocasionin.

Article 8: Els jugadors/es mostraran respecte i tindran una actitud correcte vers els seus responsables (entrenador, delegat i coordinador).

Article 9: Els jugadors/es es comportaran de forma cívica amb els seus companys, amb els jugadors/es rivals i amb els àrbitres. En cap cas es farà ús la violència física o verbal.

Article 10: El club disposa d’un servei de fisioterapeutes titulats per a atendre tots els jugadors/es de l’entitat. En cas de desitjar un servei extern, el jugador ho haurà de comunicar als fisioterapeutes del club i al seu entrenador.

  • 10.1 Els jugadors/es tenen pagada l’assistència mèdica a la Mútua de Futbolistes de Barcelona (Ronda Sant Pere, 19-21 entl. · 08010 Barcelona · 93 301 20 32). 


Article 11: Queda prohibit menjar dins dels vestidors i dintre del terreny de joc.

Article 12: Els jugadors/es només tenen autoritzada l’estança als vestidors durant els horaris establerts per a cada equip.

TÍTOL 3: Normes per als pares o tutors

Article 1: Els pares o tutors que desitgin presenciar els entrenaments i partits dels jugadors/es ho podran fer des de les graderies i zones habilitades, i en cap cas accediran al terreny de joc.

Article 2: En cas de tenir incidències o problemes més enllà de la pròpia normalitat del dia a dia, els pares o tutors es dirigiran als coordinadors responsables de la categoria, evitant que sigui en dies de partit.

Article 3: Els pares o tutors, com a responsables de la formació dels seus fills/es, mostraran sempre una actitud de respecte vers els responsables i instal·lacions del club, i inculcaran als jugador/es valors de diàleg, respecte, col·laboració, responsabilitat i fair-play.

Article 4: Queda totalment prohibit fumar a les banquetes i zona de vestuaris, en compliment de la normativa de la Federació Catalana de Futbol per a salvaguardar la salut dels nens/es i jugadors/es.

Article 5: Els pares o tutors són responsables dels jugadors/es en els desplaçaments per a disputar partits en altres entitats.

TÍTOL 4: Activitat Esportiva

Article 1: El coordinador o la direcció tècnica podran determinar el canvi d’un jugador/a d’un equip a un altre en benefici dels interessos i objectius del club.

Article 2: Durant la temporada no es concedirà cap baixa a cap jugador/a federat per respecte i compromís amb i per al grup i el benefici del club. El coordinador o la direcció tècnica podran determinar l'excepció.

Article 3: Cap jugador/a, mentre estigui sota la disciplina del club i amb llicència vigent, podrà entrenar o jugar en un altre equip sense la prèvia autorització de l’entitat i de la Federació Catalana de futbol.

Article 4: El jugador/a que tingui previst realitzar activitats esportives fora de l'entitat que presentin un risc de lesió, ho haurà de comunicar a l'entrenador o al coordinador.

TÍTOL 5: Àrea Econòmica

Article 1: Tots els jugadors/es (els seus pares o tutors com a representants) abonaran el preu corresponent a la matrícula en el moment de formalitzar la inscripció al club.

Article 2: Tots els jugadors/es (els seus pares o tutors com a representants) es comprometen a abonar cada mes la quota corresponent. En cas de retorn d'algun rebut, el jugador/a rebrà una notificació escrita per a que realitzi el pagament de la quota més les despeses de devolució a les oficines del club.

Article 3: En cas d’acumular dos o més rebuts impagats, el jugador/a no serà convocat als partits que jugui el seu equip. Per a poder reincorporar-se al grup, serà necessari el pagament de les quotes retornades.

Article 4: En cas de sol·licitar la baixa federativa durant el transcurs de la temporada, el club no té cap obligació de retornar cap quantitat econòmica als jugadors/es.

Article 5: El preu dels desplaçaments en autocar es repartirà entre tots els jugadors/es convocats per al partit. El pagament es farà efectiu al delegat de l’equip abans de sortir.

Article 6: El club subvencionarà una part de cada autocar organitzat, que es descomptaran del preu final per a poder fer la proporció que correspon a cada jugador/a.

 

TÍTOL 6. Aplicació de la normativa

Article 1: Aquesta normativa és d’obligat compliment per a totes les persones vinculades a la Unió. El seu incompliment pot comportar sancions a nivell esportiu, arribant fins i tot a l’expulsió del club en funció de la gravetat de l’incompliment.

Article 2: Tots els buits que puguin existir en aquesta normativa seran resolts pels responsables de l’entitat.

Article 3: El desconeixement d’aquest reglament, pel motiu que sigui, no eximirà del compliment de les normes exposades, ni constituirà atenuant per a l’aplicació de sancions o responsabilitats. NORMATIVA ESPECÍFICA DE L'ASSOCIACIÓ DE CLUBS DE FUTBOL DE TERRASSA I COMARCA:

CLÀUSULES ECONÒMIQUES

- Aquell jugador/a que desitgi abandonar el club en el qual tingui llicència vigent per incoporar-se a qualsevol club pertanyent a l’Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca, haurà de satisfer íntegrament totes les quotes de tota la temporada al seu club d’orígen.


Clubs de l’ACFTC: Can Trias, Sant Cristòbal, Ca N’Anglada, Juan XXIII, Can Boada, Maurina Egara, EF Bonaire, San Lorenzo, Natació Terrassa, Base Terrassa, Sant Pere Nord, Can Parellada, Pueblo Nuevo 2002, UFB Jàbac i Terrassa, Matadepera, Vacarisses i Viladecavalls.

© Unió de Futbol Base Jàbac i Terrassa